GüreşTürkiye | WWE Türkiye
Forum Sosyal Ekstra Arama

Iron Cannonball Güreş tarihine altın harflerle yazıldın. Artık bir Hall Of Famer'sın. Iron Cannonball Güreş tarihine altın harflerle yazıldın. Artık bir Hall Of Famer'sın. Iron Cannonball Güreş tarihine altın harflerle yazıldın. Artık bir Hall Of Famer'sın. Iron Cannonball Güreş tarihine altın harflerle yazıldın. Artık bir Hall Of Famer'sın. Iron Cannonball Güreş tarihine altın harflerle yazıldın. Artık bir Hall Of Famer'sın. Iron Cannonball Güreş tarihine altın harflerle yazıldın. Artık bir Hall Of Famer'sın. Iron Cannonball Güreş tarihine altın harflerle yazıldın. Artık bir Hall Of Famer'sın. Iron Cannonball Güreş tarihine altın harflerle yazıldın. Artık bir Hall Of Famer'sın. Iron Cannonball Güreş tarihine altın harflerle yazıldın. Artık bir Hall Of Famer'sın. Iron Cannonball Güreş tarihine altın harflerle yazıldın. Artık bir Hall Of Famer'sın. Iron Cannonball Güreş tarihine altın harflerle yazıldın. Artık bir Hall Of Famer'sın.

Iron Cannonball Iron Cannonball isimli Üye şuanda online konumundadır

CHINGIZ AND SRBUK

Ziyaretci Mesajı

Görülen Ziyaretci mesajı 31 ve 40 arasında 2278
 1. Iron Cannonball
  11-05-2020 11:06
  Iron Cannonball
  Demir (Fe)
   Demir bitkiler, hayvanlar ve insanlar için mutlak gerekli bir elementtir.
   Yalnız bütün canlılar tarafından az miktarda ihtiyaç duyulur.
   Iron occurs in concentrations of 7,000 to 500,000 mg/kg in soils, where it is present mainly in the insoluble Fe(III) (ferric, Fe3+) form.
   Demir, esas olarak çözünmez Fe (III) (ferrik, Fe3 +) formunda bulunduğu topraklarda 7.000 ila 500.000 mg / kg konsantrasyonlarda oluşur.
   Ferric ions hydrolyze readily to give/Ferrik iyonlar vermek için kolayca hidrolize olur
   Fe (OH) 2+ (Demir (II) Hidroksit),
   Fe (OH) 3 (Demir (III) Oksit-Hidroksit),
   With the combination of these three forms and the Fe3+ ions (Ferric) being the total soluble inorganic iron
   Bu üç formun ve Fe3 + iyonlarının (Ferrik) kombinasyonu ile toplam çözünür inorganik demir.
 2. Iron Cannonball
  11-05-2020 11:06
  Iron Cannonball
  Magnesium Deficiency/Magnezyum Eksikliği
   Interveinal chlorosis.
   İnterveinal kloroz.
   Starts on the older leaves and progresses towards the top of the plant.
   Yaşlı yapraklarda başlar ve bitkinin tepesine doğru ilerler.
   Mg deficiency on grape
   Üzümde (asma yaprağında) Mg eksikliği.(Şekilde ki örnek)
   Magnesium (Mg) Deficiency on Poinsettia
   Atatürk Çiçeği Magnezyum (Mg) Eksikliği(Şekilde ki örnek)
   Interveinal Chlorosis on Mature Leaves
   Olgun Yapraklarda İnterveinal Kloroz(Şekilde ki örnek)

  Kükürt (S)
   Kükürt; bitkiler, hayvanlar ve insan için gerekli bir besin elementidir.
   Kükürt organik maddenin yapısına giren bir elementtir. Bu nedenle toprakta organik ve inorganik formlarda kükürt bulunur.
   Kükürt aminoasitlerden; sistein, sistin ve metionin ile proteinlerin bileşiminde bulunur.
   Klorofil oluşumu için gereklidir.
   Kükürt noksanlığı sonucunda protein ve klorofil sentezinin oluşumu kısıtlanmaktadır.
   Bazı enzimlerin yapısında yer alır.
  Mikro Besin Elementleri
   Bitkilerin beslenmesinde makro elementler kadar önemli olan bir diğer element grubu, mikro elementlerdir.
   Bitki bileşimlerinde ve topraklarda makro elementlere oranla daha küçük konsantrasyonlarda bulunurlar.
   Demir, klor, bakır, mangan, çinko, molibden, bor ve nikel mikro elementler olarak bilinmektedir.
 3. Iron Cannonball
  11-05-2020 11:05
  Iron Cannonball
  Fosfor (P)
   Bitkiler ATP, şekerler ve nükleik asitlerin oluşması için gerekli olduğundan fosfora ihtiyaç duymaktadır.
   Bitkide enerji transferi yapan ATP bu bileşiklerin en önemlilerindendir.
   Bitkide genetik özellikleri belirleyen DNA’nın oluşumu için gereklidir.
   Fosfor, hücre bölünmesi, çiçek ve meyve oluşumunda önemli rol oynar.
   Bitkilerin olgunlaşmasını hızlandırır.
  Phosphorous Deficiency/Fosfor Eksikliği
   Reduced plant size
   Azaltılmış (Kısa kalmış)MBAY) bitki boyu.
   Darkened foliage with a purplish cast.
   Morumsu bir döküm (görüntü)MBAY) ile karanlık yeşillik.
   P deficiency in corn/Mısırda P eksikliği (Şekilde ki örnek)

  Magnezyum (Mg)
   Magnezyum klorofilin yapı taşıdır.
   Klorofilin merkez atomu olan magnezyum fotosentezde oynadığı önemli rol ile hayatın devamlılığını sağlayan anahtar elementlerden biridir.
   Ayrıca ATP’nin yapımında önemli bir yardımcı faktördür.
   Karbon dioksit asimilasyonunda ve şeker, nişasta gibi ürünlerin miktarı üzerinde olumlu etki yapar.
   Protein sentezinde rol oynar
 4. Iron Cannonball
  11-05-2020 11:05
  Iron Cannonball
   Belirtiler önce alt yapraklarda başlar.
   K deficiency on red currant/Frenk üzümü üzerinde K eksikliği (Şekilde ki örnek)

  Kalsiyum (Ca)
   Kalsiyum en fazla kullanılan üçüncü bitki besin elementidir.
   Bitki hücre duvarının tamamlayıcı bir parçasıdır ve bu yüzden hücre duvarı yapısını düzenleyen bitki besin elementi olarak bilinmektedir.
  Calcium Deficiency/Kalsiyum Eksikliği
   Young leaves are prominently malformed.
   Genç yapraklar belirgin şekilde bozulmuştur.
   Poor root development.
   Kötü kök gelişimi.
   Ca deficiency on sugar beet/Şeker pancarında Ca eksikliği (Şekilde ki örnek)
 5. Iron Cannonball
  11-05-2020 11:03
  Iron Cannonball
  Makro Besin Elementleri

  Azot (N)
   Azot su ile birlikte kıtlığı en fazla çekilen besin elementidir. Bu yüzden daha çok bitki büyümesini kontrol eden besin elementi olarak karşımıza çıkar.
   Azotun doğadaki kaynağı atmosferdir.
   Dünya topraklarının büyük bir bölümünde azot noksanlığı söz konusudur. Organik madde miktarı çok düşük olan ülkemiz toprakları azot bakımından oldukça fakirdir????
   Azot bitkide birçok önemli organik bileşiğin yapısında yer alır. Proteinler, amino asitler, nükleik asitler, enzimler, klorofil, ATP, ADP azot içeren önemli organik bileşiklerdir.
   Azot bitkide gerçekleşen birçok fizyolojik ve biyokimyasal olayda çok önemli rol oynar.
   Proteinlerin ve klorofilin sentezinde azotun etkisi çok büyüktür. Bitki hücre duvarının temel yapı taşıdır
   Azot noksanlığında bitkilerde büyüme oranı düşer.
   Bitkinin özellikle vejetatif gelişmesini olumsuz etkiler.
   Azot fazlalığı bitkinin vejetatif gelişme peryodunu uzatır, çiçeklenmeyi geciktirir ve şeker sentezini azaltır???
   Meyvelerde geç olgunlaşmaya neden olur.

  Nitrogen Deficiency/Azot Eksikliği
   General chlorosis (yellowing) of the leaves???
   Yaprakların genel klorozu (sararma) ???
   Older leaves showing symptoms first.
   Önce belirtileri gösteren yaşlı yapraklar.(Belirtiler yaşlı yapraklardan başlar.(MBAY))
   N deficiency in potato/Patateste N eksikliği (Şekilde ki örnek)

  Potasyum (K)
   Potasyum, bitkilerin hastalıklara karşı dayanıklılığını artırmaktadır.
   Tohumun olgunlaşmasını sağlayan potasyum, bitkinin kök sisteminin gelişmesini de sağlamaktadır.
   Klorofil oluşumunda rol oynar; ancak klorofilin yapısında yer almaz.
   Bitki yapraklarındaki stoma hücrelerinin açılıp kapanmasında ve kök hücrelerinin suyu almasında düzenlemeler yapmaktadır.
  Potassium Deficiency/Potasyum Eksikliği
   Margins eventually turning brown.
   Yaprak kenarları kahverengiye döner.
   Symptoms develop on lower leaves first.
 6. Iron Cannonball
  11-05-2020 11:03
  Iron Cannonball
   Assimilation is the process by which plants and animals incorporate the nitrate (NO3-) and ammonia formed through nitrogen fixation and nitrification.
   Asimilasyon, bitki ve hayvanların azot fiksasyonu ve nitrifikasyon yoluyla oluşan nitratı (NO3-) ve amonyağı dahil etme (kullanma) işlemidir.

   Nitrification is the biological oxidation of ammonia to nitrite followed by the oxidation of the nitrite to nitrate.
   Nitrifikasyon, amonyağın nitrite biyolojik olarak oksidasyonu, ardından nitritin nitrata oksidasyonudur.

   Amino acids are organic compounds that combine to form proteins.
   Amino asitler protein oluşturmak için bir araya gelen organik bileşiklerdir.

   Essential amino acids cannot be made by the body. As a result, they must come from food.
   Esansiyel amino asitler vücut tarafından yapılamaz (üretilmez)MBAY). Sonuç olarak, yiyeceklerden gelmelidirler.(Elde edilir)(MBAY).

   Nonessential amino acids : An amino acid that can be made by humans and so is not essential to the human diet.
   Esansiyel olmayan amino asitler: İnsanlar tarafından yapılabilen ve bu nedenle insan diyeti için gerekli olmayan bir amino asit.

   Conditional amino acids are usually not essential, except in times of illness and stress.
   Koşullu (şartlı)amino asitler, hastalık ve stres zamanları dışında genellikle gerekli değildir.
 7. Iron Cannonball
  11-05-2020 11:02
  Iron Cannonball
  Oksijen (O)
   Oksijeni, bitki su ve havadan O2 ve H2O formlarında almaktadır.
   Bitkideki fonksiyonları bakımından karbona çok benzeyen bir besin elementidir. Bu yüzden canlı organizmalarına ait bütün organik bileşiklerin tamamında fiilen bulunmaktadır.
   Karbonhidratların yapısını oluşturan oksijen elementi solunum için de gerekmektedir. Bu yüzden hem hayvanlar hem de bitkiler için gerekli olan bir elementtir.
   Sadece birkaç prokaryot dışında hiçbir canlı oksijen olmadan yaşamını sürdüremez.

  Nitrogen Cycle/Nitrojen (Azot) Döngüsü

   Denitrification is a microbially facilitated process where nitrate (NO3−) is reduced and ultimately produces molecular nitrogen (N2) through a series of intermediate gaseous nitrogen oxide products.
   Denitrifikasyon, nitratın (NO3−) azaltıldığı ve sonuçta bir dizi ara gaz halindeki azot oksit ürünü yoluyla moleküler azot (N2) ürettiği mikrobiyal olarak kolaylaştırılmış bir işlemdir.


   Ammonification is the process by which the organically bound nitrogen of microbial, plant, and animal biomass is recycled after their death.
   Amonifikasyon, mikrobiyal, bitki ve hayvan biyokütlesinin organik olarak bağlı azotunun ölümünden sonra geri dönüştürüldüğü işlemdir.
 8. Iron Cannonball
  11-05-2020 11:01
  Iron Cannonball
   Makro besin elementleri mikro elementlere kıyasla bitki tarafından daha fazla gereksinim duyulan elementlerdir.
   Bu yüzden mikro besin elementlerine minör ya da iz elementleri de denilmektedir.
   The uptake of nutrients occurs at both the roots and the leaves.
   water and minerals
   CO2
   Besin maddelerinin alımı hem köklerde hem de yapraklarda gerçekleşir.
   su ve mineraller
   CO2
  Makro Besin Elementleri
  Karbon (C)
   Bitkiler tarafından havadan (atmosfer) CO2 formunda alınan bir elementtir.
   Karbonhidratların, proteinlerin, yağların ve nükleik asitlerin temel moleküler bileşenidir.
   Bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez olayında kullanılan ve gerekli olan bitki besin elementidir.

  Hidrojen (H)
   Bitkiler tarafından sudan, H2O formunda alınan bir elementtir.
   Bitki metabolizmasında merkezi rol oynayan bir bitki besin elementidir.
   Temel indirgen madde olmasından dolayı iyon dengesinin sağlanması açısından önemlidir.
   Ayrıca hücreler arasındaki enerji ilişkilerinde de anahtar bir role sahiptir.
   Bitkideki birçok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinden sorumludur
 9. Iron Cannonball
  11-05-2020 11:01
  Iron Cannonball
  5. SLAYT
  PLANT NUTRITION/BİTKİ BESLENMESİ
   Bitkilerde bulunan besin elementleri miktarları üzerinde;
   Bitkinin türü,
   Yaşı,
   Kök büyümesi,
   Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri,
   Toprakta yarayışlı şekilde bulunan elementlerin cins ve miktarları,
   Uygulanan tarımsal yöntemler,
   Hava koşulları,
  gibi çok sayıda faktör etkilidir.
   Zorunlu bitki besin maddeleri, bitkinin yaşamını devam ettirebilmesi için olması gereken, diğer elementler tarafından yeri doldurulamayan ve doğrudan bitki metabolizması için gerekli olan, diğer bir ifade ile yokluğunda bitki yaşamının söz konusu olmadığı elementler olarak tanımlanmaktadır.
   Buna karşın çoğu bitkinin yapısında belirli oranlarda yaygın şekilde bulunan ancak bitkinin büyüme ve gelişmesinde zorunlu olarak gerek duymadığı sodyum (Na), kobalt (Co) ve silisyum (Si) gibi elementler de bulunmaktadır.

   Epstein ve Bloom (2005)’e göre bir bitki besin elementi zorunluluğunun iki kriteri vardır.
   Birincisi; bitki besin elementinin bitki metabolizmasının ya da strüktürünün esas parçası olan bir molekülün bölümünü oluşturmasıdır.
   İkincisi, bitkinin büyüme ve gelişmesinde anormallik göstermesi bitkinin yetiştiği ortamdaki besin elementinin yetersizliğinden kaynaklanırken, bitkinin normal büyüme ve gelişme göstermesinin besin elementinin var olması durumunda gerçekleşmesidir.
   Bitkilerin ihtiyaçlarına göre besin elementleri makro ve mikro elementler olarak ikiye ayrılmaktadır.
 10. Iron Cannonball
  11-05-2020 11:00
  Iron Cannonball
   Bitkiler en azından 90 farklı elementi havadan, sudan ve topraktan absorbe etmektedir.
   Bu elementlerden bir kısmı bitkinin büyüyebilmesi ve gelişebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu elementlerdir, bir kısmı ise bitkinin büyüme ve gelişmesinde faydalı olan elementlerdir.
   Bu açıdan değerlendirildiğinde 16 ile 20 arasında değişen elementin bitkinin büyüme ve gelişmesinde zorunlu diğerlerinin ise faydalı element olduğu söylenebilir
   Her bir besin elementi bitkinin büyüme ve gelişmesini sağlayan farklı bitki fonksiyonlarına yardımcı olmaktadır.
   Bu yüzden elementler, bitkilerdeki miktarlarına göre genel olarak “makro” ve “mikro” bitki besin elementleri olarak ikiye ayrılmaktadır.
   Karbon,hidrojen,oksijen,azot,potasyum,kalsiyum,fos for, magnezyum ve kükürt makro besin elementi olarak bilinmektedir.
   Mikro besin elementleri ise;demir,klor,bakır,mangan,çinko, molibden, bor ve nikel’dir.
   Bitkiler optimal bir şekilde büyüme ve gelişme gösterebilmeleri için en az 17 bitki besin maddesine ya da elemente ihtiyaç duymaktadır.
   Bu elementlerden üç tanesi hidrojen, karbon ve oksijendir.
   Bitki kütlesinin çok büyük bir kısmını (% 95) oluşturmalarına rağmen yeterli kaynaklarının olmasından dolayı bitki beslemede hemen hemen hiç önemsenmemektedirler
   Bitkiler, diğer zorunlu 14 elementi doğrudan topraktan almaktadır.
   Bitkiler tarafından elementler anyon ve katyon halinde alınabildiği gibi moleküller halinde de alınabililmektedir.
   Çözülebilir durumda olan bu elementlerin oransal miktarları birbirinden farklıdır.

Hakkımda

 • Iron Cannonball Hakkinda
  Yer
  Цариград-Турция
  Adınızı, yaşınızı ve güreşi ne zamandır takip ettiğinizi belirtiniz. (Lütfen Başvuru Formunu Doldurunuz. Aksi Takdirde üyeliğiniz kabul olmaz.)
  Sevgili dost.Eğer bunları okuyorsan herhalde benimle ilgili merak ettiğin şeyler var.Bende senin bu merakanı gidereyim o zaman.Adım Yiğit Cem Kırklarelili bir baba ile Gaziantepli bir annenin oğlu ayrıtten Bulgar bir büyük baba ile Türkmen bir Büyük büyük dedenin torunuyum.Yaşım şu an için 20 ama ileriki senelerde değişebilir.Sevdiğim güreşçileri sana kısaca şöyle açıklayayım.
  Kevin Owens,Sheamus,Cesaro,Curtis Axel,Becky Lynch,Kane

  Zamanla beni daha çok tanırsın.Sonrasında ya sever ya nefret edersin o senin bileceğin iş.
  RPG Karakteri
  -
  Favori Güreşçiniz
  Curtis Axel
 • Signatürü

  GTR BAŞARILARI
  As Michael Gabriel
  Onur Kürsüsü
  Eylül 2015-7.Sıra
  Haziran 2016-7.Sıra
  Ocak 2017-4.Sıra
  Etkinlik Haftası
  25. Geleneksel Etkinlik Haftası: WrestleMania Akrostiş Şiir Yarışması-3.Sıra
  29. Geleneksel Etkinlik Haftası: Profil Dizayn Yarışması-3.Sıra
  As Iron Cannonball
  30. Geleneksel Etkinlik Haftası: SummerSlam Profil Dizayn Yarışması-2.Sıra
  34. Etkinlik Haftası: Summerslam Profil Dizayn Yarışması-2.Sıra
  34. Etkinlik Haftası: SummerSlam Konuşan Fotoğraflar Yarışması-3.Sıra

  35. Geleneksel Etkinlik Haftası: SurvivorSeries Konuşan Fotoğraflar Yarışması-2.Sıra
  35. Geleneksel Etkinlik Haftası: Survivor Series Akrostiş Şiir Yarışması-1.Sıra
  36. Geleneksel Etkinlik Haftası: Royal Rumble Poster Yarışması-3.Sıra
  36. Geleneksel Etkinlik Haftası: Konuşan Fotoğraflar Yarışması-2.Sıra


  Alıntı Black Star Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Siz değil miydiniz ''Devletin parasıyla hep karıya kıza yedirip içiriyolar.'' diyen? Memleketin öğrencileri ahır gibi yerlerde yaşarken paranızı araplara vermek için umreye gitmeye devam edin.

  Sakın bana burda İslamcılar gelip Araplar bundan para kazanmıyor demesin Allah şahidim kafasına istatistik verileriyle çatır çatır vururum.  Wir sind gekommen kraft zu geben.
  Wir werdenschweiss auf eurem triko.
  Beşiktaş wir sterben
  Für dich Beşiktaş

İstatistik

Mesaj adeti
Ziyaretci Mesajı
Genel Bilgiler
 • Son Aktivitesi: Bugün 21:29
 • Üyelik tarihi: 26-11-2013

Arkadaşlar

Arkadaşlar gösterme 1 to 10 of 58


Forum Yasal Uyarı
Powered by vBulletin® Versiyon Gizli
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

Kuruluş : 28 Haziran 2010

Anasayfa

İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan GüreşTürkiye forum adresimizde, T.C.K yirminci madde ve 5651 Sayılı Kanunun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, tüm üyelerimiz yazdıkları mesajlardan kendileri sorumludur. GüreşTürkiye hakkında tüm hukuksal şikayetler, iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilecek ve en geç bir hafta içerisinde avukatlarımız tarafından dönüş yapılacaktır. Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen alttaki "İletişim" linki aracılığıyla ulaşın.